غزنی : با ۴۸۷۲ خانوده در قره باغ کمک صورت گرفت

از ولایت غزنی خبر رسیه است که از طرف کمیسیون موسسات، در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، با ۴۸۷۲ خانواده بسته مواد خوراکه کمک صورت گرفته است . بسته مواد خوراکی مذکور شامل ۲ پارسل آرد، ۱۷ کیلو دال، روغن و ۲ پاکت نمک می باشد. ۲۰۲۱/۷/۹

از ولایت غزنی خبر رسیه است که از طرف کمیسیون موسسات، در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی، با ۴۸۷۲ خانواده بسته مواد خوراکه کمک صورت گرفته است .

بسته مواد خوراکی مذکور شامل ۲ پارسل آرد، ۱۷ کیلو دال، روغن و ۲ پاکت نمک می باشد.

۲۰۲۱/۷/۹