غزنی: اربکی ها در شلگر از ۲ پوسته دیگر نیز فرار نمودند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی از  ۲ پوسته دیگر شان نیز فرار نمودند. پوسته های یاد شده که در منطقه قریه روستم وخوشحال آن ولسوالی موقعیت داشت وپی هم تحت حملات مجاهدین قرار میگرفت، اربکی های مورال باخته از خوف حملات مجاهدین پوسته را تخلیه کرده فرار نمودند. خبرمیگوید […]

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی از  ۲ پوسته دیگر شان نیز فرار نمودند.

پوسته های یاد شده که در منطقه قریه روستم وخوشحال آن ولسوالی موقعیت داشت وپی هم تحت حملات مجاهدین قرار میگرفت، اربکی های مورال باخته از خوف حملات مجاهدین پوسته را تخلیه کرده فرار نمودند.

خبرمیگوید که مجاهدین اکنون پوسته های متذکره را تصروف شدند و با تصروف آن پوسته ها، مناطق وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

قابل ذکر است اربکی ها مورال زده حوالی دیشب از یک پوسته مهم دیگر آن نیز فرار کردند ومنطقه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.