غزنی: اربکی ها در شلگر ازیک پوسته مهم فرار کردند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی  در ولسوالی شلگر ولایت غزنی ازیک پوسته مهم شان فرار نمودند. پوسته متذکره که درنزدیک قریه گلو موقعیت داشت وتوسط قومندان سابق خلقی ها (علی شاه) اداره میگردید ازخوف حملات مجاهدین حوالی دیشب تخلیه گردید واربکی ها فرار نمودند. خبرمیگوید که با تخلیه این پوسته ، ساحه فعالیت مجاهدین […]

به اساس خبر، ملیشه های اربکی  در ولسوالی شلگر ولایت غزنی ازیک پوسته مهم شان فرار نمودند.

پوسته متذکره که درنزدیک قریه گلو موقعیت داشت وتوسط قومندان سابق خلقی ها (علی شاه) اداره میگردید ازخوف حملات مجاهدین حوالی دیشب تخلیه گردید واربکی ها فرار نمودند.

خبرمیگوید که با تخلیه این پوسته ، ساحه فعالیت مجاهدین بیشتر توسعه یافت.

قابل ذکر است که دراین اواخر فرار اربکی ها از پوسته های شان افزایش یافته است.