عساکردشمن در ولسوالی سیدآباد مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه داگبغری شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله هنگامی صورت گرفت که عساکردشمن میخواستند دران منطقه پوسته ایجاد نمایند که دراثارن، عساکر مورال باخته پای به فرار نهادند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه داگبغری شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله هنگامی صورت گرفت که عساکردشمن میخواستند دران منطقه پوسته ایجاد نمایند که دراثارن، عساکر مورال باخته پای به فرار نهادند.