سمنگان: ۳ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۳ کارمند اداره مزدور بنام های محمد فرزند عبدالطیف اربکی در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان و۲ تن دیگر باشنده گان قریه قدم علی در ولسوالی حضرت سلطان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. این افراد بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از […]

بر اساس خبر, ۳ کارمند اداره مزدور بنام های محمد فرزند عبدالطیف اربکی در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان و۲ تن دیگر باشنده گان قریه قدم علی در ولسوالی حضرت سلطان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
این افراد بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۷