سمنگان: ۲ کارمند اداره مزدور در دره صوف با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲ کارمند اداره مزدور بنام های خیرالله فرزند محمد عثمان در ولسوالی دره صوف و در ولسوالی حضرت سلطان حمید الله فرزند شیرجان دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر, ۲ کارمند اداره مزدور بنام های خیرالله فرزند محمد عثمان در ولسوالی دره صوف و در ولسوالی حضرت سلطان حمید الله فرزند شیرجان دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.