سمنگان: یک قومندان شریر اربکی در مربوطات ایبک کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک قومندان شریر اربکی بنام قندو  درمنطقه منگتاش مربوطات ایبک مرکز و لایت سمنگان حمله کردند که دراثران قومندان متذکره جابجا کشته شد وکلاشینکوف اش غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک قومندان شریر اربکی بنام قندو  درمنطقه منگتاش مربوطات ایبک مرکز و لایت سمنگان حمله کردند که دراثران قومندان متذکره جابجا کشته شد وکلاشینکوف اش غنیمت گرفته شد.