سمنگان: یک قومندان در دره صفوف با ۱۰ تن از افراد مسلح اش را با پوسته به مجاهدین تسلیم کرد

بر اساس خبر، رئیس امرالله قومندان یک پوسته در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان با ۱۰ تن از افراد مسلح با مجاهدین یکجا شدند. قومندان متذکره بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته ومجاهدین یکجا شدند وپوسته را نیز به مجاهدین تسلیم نمودند. خبرمیگوید که سلاح های دست داشته آنان شامل یک میل […]

بر اساس خبر، رئیس امرالله قومندان یک پوسته در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان با ۱۰ تن از افراد مسلح با مجاهدین یکجا شدند.

قومندان متذکره بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته ومجاهدین یکجا شدند وپوسته را نیز به مجاهدین تسلیم نمودند.

خبرمیگوید که سلاح های دست داشته آنان شامل یک میل پیکا، یک میل راکت، و۸ میل کلاشینکوف وتمام ابزار جنگی پوسته میباشد.

مجاهدین نیز از این اقدام آنان ستایش بعمل آوردند وضمن دادن تضمین خط آنان ره به زندگی عادی سوق دادند.