سمنگان: یک تن ضابط در حضرت سلطان با یک تانگ ومقادیر زیاز سلاح با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک تن ضابط قطعه خاص پولیس در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. ضابط متذکره بنام سید رسول بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وچاشت امروز درمنطقه اوملی آن ولسوالی با یک عراده تانگ نوع هاموی،۵ میل کلاشینکوف،یک میل پیکا، یک قبضه راکت، یک […]

بر اساس خبر، یک تن ضابط قطعه خاص پولیس در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

ضابط متذکره بنام سید رسول بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وچاشت امروز درمنطقه اوملی آن ولسوالی با یک عراده تانگ نوع هاموی،۵ میل کلاشینکوف،یک میل پیکا، یک قبضه راکت، یک میل تفنچه، و۲ سیت مخابره، ۲ عدد دروبین شب، ۲ عدد لیزر و۱۵ مرمی راکت، و۲۰۰۰ مرمی کلاشینکوف، ۱۰۰۰ مرمی پیکا، یک عدد بم افگن، یک صندوق مرمی بم افگن چاشت امروز با مجاهدین یکجا شد.

مجاهدین نیز از وی به گرمی استقبال کردند وبرایش تضمین نامه داده وبه زندگی عادی سوق داده شد