سمنگان: یک بال طیاره کشفی دشمن در مربوطات ایبک سرنگون گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک بال طیاره کشفی دشمن را در منطقه رباتک  مربوطات مرکزولایت سمنگان سرنگون کردند. این طیاره دشمن که مصروف امورات کشفی علیه مجاهدین بود، هدف قرار گرفت ودرمنطقه تحت کنترول مجاهدین سرنگون گردید وکتله  طیاره نیز بدست مجاهدین افتید وآنرا به محل امنی انتقال دادند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک بال طیاره کشفی دشمن را در منطقه رباتک  مربوطات مرکزولایت سمنگان سرنگون کردند.

این طیاره دشمن که مصروف امورات کشفی علیه مجاهدین بود، هدف قرار گرفت ودرمنطقه تحت کنترول مجاهدین سرنگون گردید وکتله  طیاره نیز بدست مجاهدین افتید وآنرا به محل امنی انتقال دادند.