سمنگان: یکعراده رینجر در دره صوف نابود وسرنشیان پولیس دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس اداره مزدوردرمنطقه جوبک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان مورد حمله قرارگرفت. حمله ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید وتمامی سرنشیان آن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس اداره مزدوردرمنطقه جوبک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان مورد حمله قرارگرفت.

حمله ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید وتمامی سرنشیان آن کشته وزخمی شدند.