سمنگان: مسئولین فرهنگی در ایبک وحضرت سلطان نشستی های انجام دادند

بر اساس خبر، هئیت کمیسیون امور فرهنگی  درمنطقه تایخنک مربوطات مرکز ولایت سمنگان نشستی دایر نمودند. این نشست با اشتراک علمای کرام، بزرگان قومی ومتنفذین منطقه دایر گردید وعلمای کرام با نوبه خود سخنان ارزنده ای ایراد فرمودند ومتعاقبا یک عضو هئیت کمیسیون فرهنگی  به حاضرین جلسه در مورد فرهنگ وتمدن وتحکیم نظام اسلامی سخنان […]

بر اساس خبر، هئیت کمیسیون امور فرهنگی  درمنطقه تایخنک مربوطات مرکز ولایت سمنگان نشستی دایر نمودند.

این نشست با اشتراک علمای کرام، بزرگان قومی ومتنفذین منطقه دایر گردید وعلمای کرام با نوبه خود سخنان ارزنده ای ایراد فرمودند ومتعاقبا یک عضو هئیت کمیسیون فرهنگی  به حاضرین جلسه در مورد فرهنگ وتمدن وتحکیم نظام اسلامی سخنان مفیدی ایراد کردند وحاضرین مجلسه آن با توجه کاملا استماع نمودند.

همچنان این کمیسیون درمنطقه اوملی مربوطات ولسوالی حضرت سلطان با اشتراک پر رنگ مردم گردهمایی دایر نمودند.  سیف الاسلام یک عالم مشهور منطقه ویک عضو دیگرهیئت سخنانی ارزنده ای ایراد داشتند.

ودر پایان مجلس مسئولین کمیسیون فرهنگی مواد فرهنگی ازقبیل مجله، وکتاب های زاد المعاد، حقیقت خوارج، پشتازان کاروان جهاد ودیگر مواد فرهنگی توزیع کردند.

جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز وبه خوانش دوعایه پایان یافت.