سرپل : یک پوسته در مرکز فتح گردید و سلاح و مهمات به دست آمد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ کمربندعمومی و محبس در مرکز ولایت ، یک پوستۀ مهم بطور کامل فتح گردیده است . در این عملیات یک میل پیکا و یک عراده موتر سایکل و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. 2021/7/16

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ کمربندعمومی و محبس در مرکز ولایت ، یک پوستۀ مهم بطور کامل فتح گردیده است .

در این عملیات یک میل پیکا و یک عراده موتر سایکل و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

2021/7/16