سرپل : یک تن بریدمل رژیم اجیر در سیدآباد زنده دستگیر گردید

از ولایت سرپل خبر رسیده است که پری روز در مربوطات ولسوالی سیدآباد،یک تن بریدمل ( صالح محمد ولد احمد ) باشندۀ ولسوالی مرغاب ولایت غور، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۲۰

از ولایت سرپل خبر رسیده است که پری روز در مربوطات ولسوالی سیدآباد،یک تن بریدمل ( صالح محمد ولد احمد ) باشندۀ ولسوالی مرغاب ولایت غور، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۲۰