سرپل : گردهمایی های با شکوهی در سنگچارک و گوسفندی دایر گردید

از ولایت سرپل خبر رسیده است که با تلاش های مسئول حلقوی شمال غرب کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی، معاون ایشان، اداری حلقه و مسئول ولایتی ولایت سرپل و معاون ایشان، در ولسوالی های سنگچارک و گوسفندی گردهمایی های با شکوهی دایر شده است . در این گردهمایی ها، علمای کرام، متنفذین […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که با تلاش های مسئول حلقوی شمال غرب کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی، معاون ایشان، اداری حلقه و مسئول ولایتی ولایت سرپل و معاون ایشان، در ولسوالی های سنگچارک و گوسفندی گردهمایی های با شکوهی دایر شده است .

در این گردهمایی ها، علمای کرام، متنفذین قومی و عامۀ مسلمان به تعداد زیادی اشتراک نموده بودند.

در این گردهمایی ها در مورد مسائل مهم و اجتماعی بطور مفصل گفتگو گردید و از اشتراک کنندگان خواسته شد که شکایت های شان را به مسئولین ذی ربط برسانند تا مجاهدین مسئول در این مورد در اسرع وقت اقدام نمایند.

اشتراک کنندگان در این گردهمایی اظهار خوشحالی نموده و این اقدام مجاهدین را ستوده اند.

این گردهمایی ها با دعای پرسوزی پایان رسیده است .

۲۰۲۱/۷/۱۶