سرپل : گردهمایی با شکوهی در سوزمه قلعه دایر شده است

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که روز گذشته از سوی قضاه ادارۀ محاکم شرعی و کمیسیون دعوت و ارشاد در منطقۀ کته قلعۀ ولسوالی سوزمه قلعه، گردهمایی با شکوهی دایر شده است . در این گردهمایی در مورد مسائل مهم دینی و اجتماعی سخن گفته شد و تبادلۀ نظر صورت گرفت و راه حل […]

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که روز گذشته از سوی قضاه ادارۀ محاکم شرعی و کمیسیون دعوت و ارشاد در منطقۀ کته قلعۀ ولسوالی سوزمه قلعه، گردهمایی با شکوهی دایر شده است .

در این گردهمایی در مورد مسائل مهم دینی و اجتماعی سخن گفته شد و تبادلۀ نظر صورت گرفت و راه حل های مناسب نیز پیشنهاد گردید.

این گردهمایی با دعای پرسوزی به پایان رسیده است .

۲۰۲۱/۷/۲۹