سرپل : کار تعمیر یک سرک بطول ۱۲ کیلومتر به سرعت جریان دارد

گزارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که کار تعمیر یک سرک از بازار لغمان در مرکز ولایت سرپل، تا به منطقۀ دره علف سفید ولسوالی کوهستان بطول ۱۲ کیلومتر با سرعت جریان دارد. کار تعمیر سرک مذکور که توسط مجاهدین امارت اسلامی آغاز شده است، در آینده بسیار نزدیک برای بهره برداری عموم […]

گزارش های رسیده از ولایت سرپل حاکی است که کار تعمیر یک سرک از بازار لغمان در مرکز ولایت سرپل، تا به منطقۀ دره علف سفید ولسوالی کوهستان بطول ۱۲ کیلومتر با سرعت جریان دارد.

کار تعمیر سرک مذکور که توسط مجاهدین امارت اسلامی آغاز شده است، در آینده بسیار نزدیک برای بهره برداری عموم مردم گشایش خواهد یافت که امید است یکی از مشکلات اساسی مردم حل شود.

روز گذشته تیم متشکل از شاروالی، متخصصین و انجینران سرک سازی امارت اسلامی از سرک مذکور دیدار نموده اند.

۲۰۲۰/۱۰/۱۷