سرپل : از سوی کمیسیون دعوت و ارشاد یک سمینار تربیوی دایر گردیده است

از ولایت سرپل خبر رسیده است که با تلاش های مسئول زون شمال کمیسیون دعوت وارشاد و معاون ایشان، یک سمینار تربیوی با شکوهی دایر شده است . در این سمینار، لائحه کمیسیون برای اشتراک کنندگان ماده به ماده بطور شفاف تشریح گردید و همچنین در مورد اصول و روش های دعوت، هدایات لازم به […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که با تلاش های مسئول زون شمال کمیسیون دعوت وارشاد و معاون ایشان، یک سمینار تربیوی با شکوهی دایر شده است .

در این سمینار، لائحه کمیسیون برای اشتراک کنندگان ماده به ماده بطور شفاف تشریح گردید و همچنین در مورد اصول و روش های دعوت، هدایات لازم به اشتراک کنندگان داده شد.

اشتراک کنندگان در سمینار، از خود شوق وذوق قابل وصفی نشان داده اند.

۲۰۲۱/۷/۱۴