سرپل : ادعای شهادت مجاهدین حقیقت ندارد

روز گذشته طیاره های دشمن در منطقۀ بغای از مربوطات مرکز سرپل و همچنین تعمیرکمال خان ولسوالی سیدآباد و شاهراه سرپل و جوان بمباردمان کرده است که در آن بحمدالله به مجاهدین هیچ نوع زیانی نرسیده است. اما دشمن ادعا کرده است که گویا در این بمباردمان ۵۰ تن از مجاهدین را شهید و ۱۵ […]

روز گذشته طیاره های دشمن در منطقۀ بغای از مربوطات مرکز سرپل و همچنین تعمیرکمال خان ولسوالی سیدآباد و شاهراه سرپل و جوان بمباردمان کرده است که در آن بحمدالله به مجاهدین هیچ نوع زیانی نرسیده است.

اما دشمن ادعا کرده است که گویا در این بمباردمان ۵۰ تن از مجاهدین را شهید و ۱۵ تن دیگر را زخمی کرده است.

ما این ادعای دروغین دشمن را بشدت رد می کنیم .

دشمن با همچو ادعاها در صدد روحیه بخشیدن به نیروهای روحیه باختۀ خود است .

۲۰۲۱/۶/۱۱