زابل : 3 تن زندانی بر مبنای فرمان رهبری آزاد شدند

از ولایت زابل خبر رسیده است که بر مبنای فرمان عفوحضرت امیرالمؤمنین حفظه الله، 3 تن زندانی ا دارۀ کابل از زندان این ولایت آزاد گردیده و به خانه های شان فرستاده شدند. 2021/7/27

از ولایت زابل خبر رسیده است که بر مبنای فرمان عفوحضرت امیرالمؤمنین حفظه الله، 3 تن زندانی ا دارۀ کابل از زندان این ولایت آزاد گردیده و به خانه های شان فرستاده شدند.

2021/7/27