زابل : ۲ عسکر در شملزی بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته دو تن عسکر – آزاد خان ولد عبدالظاهر باشندۀ عباس خیل و جمعه خان ولد عبدالظاهر باشندۀ عمر خیل – پس از درک حقایق از مرکز ولسوالی شملزی فرار کرده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . ۲۰۱۶/۸/۲۴  

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته دو تن عسکر – آزاد خان ولد عبدالظاهر باشندۀ عباس خیل و جمعه خان ولد عبدالظاهر باشندۀ عمر خیل – پس از درک حقایق از مرکز ولسوالی شملزی فرار کرده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

۲۰۱۶/۸/۲۴