زابل : 2 تن عسکر در سیوری به مجاهدین پیوستند

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی سیوری دو تن عسکر  پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. 2020/11/23

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی سیوری دو تن عسکر  پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.
2020/11/23