زابل : یک کلینیک پس از بازسازی برای استفاده عموم گشایش یافت

از ولایت زابل خبر رسیده است که در ولسوالی میزان، کلینیک CHC که در اثر جنگ ها تخریب گردیده بود، از سوی کمیسیون صحت امارت اسلامی به طرز عصری و جدید بازسازی شده است . خبرمی افزاید که کار بازسازی امروز پایان یافته است و کلینیک برای استفاده عموم مردم، بازگشایی گردیده است. ۲۰۲۱/۷/۱۰

از ولایت زابل خبر رسیده است که در ولسوالی میزان، کلینیک CHC که در اثر جنگ ها تخریب گردیده بود، از سوی کمیسیون صحت امارت اسلامی به طرز عصری و جدید بازسازی شده است .

خبرمی افزاید که کار بازسازی امروز پایان یافته است و کلینیک برای استفاده عموم مردم، بازگشایی گردیده است.

۲۰۲۱/۷/۱۰