زابل : یک موتر زرهی ویک موتر رینجر دشمن درقلات ازبین برده شد

ازولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته ، میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر دشمن درمربوطات ولسوالس سیوری درگیری مسلحانه صورت گرفته است . دراین درگیری یک موتر رینجر ویک موتر زرهی دشمن ازبین رفته است . ۲۰۱۶/۴/۸

ازولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته ، میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر دشمن درمربوطات ولسوالس سیوری درگیری مسلحانه صورت گرفته است .

دراین درگیری یک موتر رینجر ویک موتر زرهی دشمن ازبین رفته است .

۲۰۱۶/۴/۸