زابل : یک مدرسه، یک مکتب  و یک گمرک در شملزی افتتاح گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که در ولسوالی تازه فتح شدۀ شملزی و در بازارسرحدی و تجارتی یک باب مدرسه و یک باب مکتب به نام ثقافة الاحرار افتتاح گردیده است . همچنین در منطقۀ  مرزی بادینی همسرحد با پاکستان یک گمرک منظم ایجاد گردید. 2021/7/16

از ولایت زابل خبر رسیده است که در ولسوالی تازه فتح شدۀ شملزی و در بازارسرحدی و تجارتی یک باب مدرسه و یک باب مکتب به نام ثقافة الاحرار افتتاح گردیده است .

همچنین در منطقۀ  مرزی بادینی همسرحد با پاکستان یک گمرک منظم ایجاد گردید.

2021/7/16