زابل : یک قومندان بهمراه ۳ تن افرادش بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت زابل اطلاع ریسده است که روز گذشته در ولسوالی شینکی ، قومندان پوستۀ کابل بند این ولسوالی ، بهمراه ۳ تن از افرادش پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . ۲۰۱۶/۴/۲۴

از ولایت زابل اطلاع ریسده است که روز گذشته در ولسوالی شینکی ، قومندان پوستۀ کابل بند این ولسوالی ، بهمراه ۳ تن از افرادش پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

۲۰۱۶/۴/۲۴