زابل : معاون فاسق و ظالم پوستۀ دشمن در قلات زنده دستگیر گردید

از ولایت زابل خبر رسیده است که معاون پوستۀ مکتب در مربوطات شهر قلات به نام ” قومندان لرم ” در حالی که یک زن شوهر دار را با ۲ فرزندش اختطاف کرده و با موتر بسوی شهر کابل در حرکت بود، از سوی مجاهدین بر مبنای یک راپور دقیق دستگیر گردید. قومندان لرم ( […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که معاون پوستۀ مکتب در مربوطات شهر قلات به نام ” قومندان لرم ” در حالی که یک زن شوهر دار را با ۲ فرزندش اختطاف کرده و با موتر بسوی شهر کابل در حرکت بود، از سوی مجاهدین بر مبنای یک راپور دقیق دستگیر گردید.

قومندان لرم ( قومندان کژدم ) در ظلم ووحشی گری بسیار مشهور بود .

۲۰۲۱/۳/۵