زابل : اجیران از یک پوستۀ شان میان سیوری و شهرقلات پا بفرار گذاشتند

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب یک پوستۀ امنیتی دشمن مشهور به پوستۀ خربند میان شهرقلات و ولسوالی سیوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است و یک تن از مجاهدین نیز بشهادت رسیده است. تقبله الله خبرمی افزاید که نیروهای دشمن […]

از ولایت زابل خبر رسیده است که دیشب یک پوستۀ امنیتی دشمن مشهور به پوستۀ خربند میان شهرقلات و ولسوالی سیوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است و یک تن از مجاهدین نیز بشهادت رسیده است. تقبله الله

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن از پوستۀ مذکور امروز صبح بسوی شهرقلات پا بفرار گذاشتند.

پس از فرار دشمن، مقداری مهمات از پوستۀ دشمن به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۲