دو عسکر در غازی آباد به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۲ عسکر در منطقه در ولسوالی غازی آباد به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. عساکر یاد شده هریک ایوب فرزند حضرت علی، صیائ الدین فرزند شام محمد باشنده گاه سروکی وقریه درین آن ولسوالی میباشند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز صفوف دشمن را ترک کرده […]

به اساس خبر، ۲ عسکر در منطقه در ولسوالی غازی آباد به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکر یاد شده هریک ایوب فرزند حضرت علی، صیائ الدین فرزند شام محمد باشنده گاه سروکی وقریه درین آن ولسوالی میباشند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شدند.