در ۵ ولسوالی ولایت بلخ،۳۷ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، در ۵ ولسوالی ولایت بلخ ۳۷ عسکر، پولیس واربکی با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره در ولسوالی های کلدار، چهاربولک، دولت اباد، شولگر وبلخ خاص دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، وبا استفاده از فرمان عفو امیر المومنین حفظه الله صفوف دشمن را ترگ فته  وبه […]

بر اساس خبر، در ۵ ولسوالی ولایت بلخ ۳۷ عسکر، پولیس واربکی با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره در ولسوالی های کلدار، چهاربولک، دولت اباد، شولگر وبلخ خاص دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، وبا استفاده از فرمان عفو امیر المومنین حفظه الله صفوف دشمن را ترگ فته  وبه مجاهدین یکجا شدند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان به گرمی استقبال کردند.

اسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱ سید محمد ولد چاری

۲ اق محمد ولد خانمراد

۳ فیر نظر ولد اغامحمد

۴ مممد مراد ولد مخی

۵ عباد الله ولد خیرالله

۶ محمد جمعه ولد شرافالدین

۷ جلاللدین ولد شرافالدین

۸ حسین ولد نورالله

۹ حسن ولد نورالله

۱۰ امین ولد محمد  کریم

۱۱ نور محمد  ولد مولام

۱۲ عبدالحمید ولد الله نظر

۱۴ محمد حسین  غلام نبی

۱۵  حفیظ الله ولد عصمت الله

۱۶قدرت الله ولد عزت الله

۱۷ عبدالغنی ولد محمد نسیم

۱۸ عبدالحفیظ ولدعبدالواحد

۱۹ محمد ظریف ولد عبدالرشید

۲۰ محمد یاسین ولد روزی بای

۲۱ شیر محمد محمد مراد

۲۲ حاجی عبدالسلام ولد عبدالرحمان

۲۳ خیر محمد  ولد چاری

۲۴ اختر محمد ولد سیدلاه

۲۵ عبدالستار ولد سید غلام

۲۶ قاسم ولد عبدالحکیم

۲۷ جعفر ولد ګل احمد

۲۸ ضمیر ولد محمد اسلم

۲۹ شاولی ولد راز محمد

۳۰ رشید ولد محمد کریم

۳۱ علی خان ولد خاواس

۳۲ ایوب ولد عبدالقادر

۳۳ دین محمد ولد شریف

۳۴ عصمت الله ولد امیر

۳۵ جللادین ولد فیر محمد

۳۶ خان محمد  ولد لعل محمد

۳۷ محمد اسف ولد امان الله

خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.