در ۲ ولسوالی بغلان، ۱۱ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۳ عسکر اداره مزدور  در ولسوالی نهرین ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. همچنان طی چند هفته گذشته در […]

بر اساس خبر، ۳ عسکر اداره مزدور  در ولسوالی نهرین ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

همچنان طی چند هفته گذشته در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان ۷ تن پولیس واربکی نیز با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره هریک فیض الله  فرزند جلال، خالدین فرزند عبدالعزیز، جمعه دین فرزند محمد اسلم، نورالدین فرزند محمد اسلم وعبدالحفیظ فرزند زرین وریدی گل فرزند سورگل دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۲