در کاپیسا، پروان وسمنگان، 22 عسکر اداره کابل از بند رها شدند

بر اساس خبر، توافقانه دوحه قطر  در دره صفوف سمنگان، سیاگرد ولایت پروان واله سای ولایت کاپیسا 22 عسکر اداره کابل  که در میدان های جنگ مسلح دستگیر شده بودند، از زندان های مجاهدین امارت اسلامی رها شدند. زندانیان متذکره  امروز جمعه رها شدند وبه هریک آنان 5000 افغانی یک جوره بوت ولباث نیز توسط […]

بر اساس خبر، توافقانه دوحه قطر  در دره صفوف سمنگان، سیاگرد ولایت پروان واله سای ولایت کاپیسا 22 عسکر اداره کابل  که در میدان های جنگ مسلح دستگیر شده بودند، از زندان های مجاهدین امارت اسلامی رها شدند.

زندانیان متذکره  امروز جمعه رها شدند وبه هریک آنان 5000 افغانی یک جوره بوت ولباث نیز توسط مجاهدین اداده شد.