دراثر حمله برکاروان دشمن درغازی آباد، 1 عسکر زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر کاروان عساکرمزدور درمنطقه گوی ولسوالی غازی اباد حمله کردند. حمله ساعت 4 عصر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرمزدور مرگبار زخم برداشت. همچنان به عساکردشمن بیشتر تلفات وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر کاروان عساکرمزدور درمنطقه گوی ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرمزدور مرگبار زخم برداشت.

همچنان به عساکردشمن بیشتر تلفات وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.