دراثریک انفجار در حوزه ۹ شهر کابل،بشمول قومندان ۷ کارمند امنیت کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، موتر کارمندان مهم اداره جاسوسی دشمن در نزدیک پارک فردوسی مربوطات مکرویان سوم حوزه ۹ شهر کابل شکار ماین گردید. انفجار حوالی شام امروز صورت گرفت که دراثران، موتر کاملا نابود گردید وبشمول یک قومندان ، ۷ کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، موتر کارمندان مهم اداره جاسوسی دشمن در نزدیک پارک فردوسی مربوطات مکرویان سوم حوزه ۹ شهر کابل شکار ماین گردید.

انفجار حوالی شام امروز صورت گرفت که دراثران، موتر کاملا نابود گردید وبشمول یک قومندان ، ۷ کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن کشته وزخمی شدند.