دراثریک انفجار درسیداباد، یک عسکرزخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته عساکر مزدور درمنطقه چینو ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند حمله ساعت ۴ بعد ازظهر دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته عساکر مزدور درمنطقه چینو ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند

حمله ساعت ۴ بعد ازظهر دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.