دایکندی : ۳ تن عسکر در گیزاب از سوی مجاهدین به خانه های شان فرستاده شدند

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که ۳ تن عسکر که دیشب در گیزاب خود را به مجاهدین سپرده بودند، امروز بعد از ظهر بر مبنای فرمان امیرالمؤمنین و بر منبای سفارش کمیسیون اسراء، آزاد گردیده اند. به هریک از آنان مبلغ ۵۰۰۰ افغانی کرایه داده شده است تا خود را به خانه های شان […]

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که ۳ تن عسکر که دیشب در گیزاب خود را به مجاهدین سپرده بودند، امروز بعد از ظهر بر مبنای فرمان امیرالمؤمنین و بر منبای سفارش کمیسیون اسراء، آزاد گردیده اند.
به هریک از آنان مبلغ ۵۰۰۰ افغانی کرایه داده شده است تا خود را به خانه های شان برسانند.

به عساکر مذکور از سوی کمیسیون جلب و جذب کارت های امن نیز اعطاء شده است .

 ۲۰۲۱/۶/۴