خوست: ۲۰ کارمند اداره مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۰ کارمند رژیم کابل درساحه محبس ولایت خوست با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار ذیل میباشد. […]

بر اساس خبر, ۲۰ کارمند رژیم کابل درساحه محبس ولایت خوست با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد.
(۱) یونس ولد نیک برخان
(۳) اغامیرولد لعل محمد خان
(۳) محمدقیوم ولد سعادت گل
(۴) محمدرسول ولد داورخان
(۵) سالک ولد زمین الله
(۶) انعام الله ولد محمدشاه خان
(۷) محمدی خان ولدظاهر
(۸) ضامین ولد میربات
(۹) محمدخان ولدنظرګل
(۱۰) ظریف ولدظاهرخان
(۱۱) حسین ولدخان بادشاه
(۱۲) ابراهیم ولد نعیم
(۱۳) انورالله ولدعیداګل
(۱۴) رمضان ولد وطاهر
(۱۵) عصمت الله ولد ولی
(۱۶) عمران ولد جارنیل
(۱۷) عبدالمالک ولد عبدالخالق
(۱۸) عبدالقدوس ولدعبد الناصر
(۱۹) رحمن الله ولد شیرین خان
(۲۰) منورولد احمدنظیر
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.