خوست: یک پوسته در مندوزی با نارنجک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دفاعی کمپاین دشمن درمنطقه داده والو ولسوالی مندوزی ولایت خوست حمله کردند. حمله ساعت 11 بجه دیشب با نارنجک صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دفاعی کمپاین دشمن درمنطقه داده والو ولسوالی مندوزی ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه دیشب با نارنجک صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.