خوست: یک عسکر کماندوی دشمن در مرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر کماندوی دشمن را بنام کمال زیرک  در قریه داب  مربوطات مرکزولایت خوست هدف قرار دادند و وی را جابجا بهلاکت رساندند. کماندوی متذکره رفیق صمیمی قومندان عبدالرازق بود که  در ولایت های قندهار وخوست جنایات ووحشت های زیادی را انجام داده بود که بالآخره بدستان مبارک مجاهدین […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر کماندوی دشمن را بنام کمال زیرک  در قریه داب  مربوطات مرکزولایت خوست هدف قرار دادند و وی را جابجا بهلاکت رساندند.

کماندوی متذکره رفیق صمیمی قومندان عبدالرازق بود که  در ولایت های قندهار وخوست جنایات ووحشت های زیادی را انجام داده بود که بالآخره بدستان مبارک مجاهدین چریکی به جزای اعمال اش رسانده شد.