خوست: یک عسکر ضربتی دشمن درمرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در بازار  مربوطات مرکز ولایت خوست یک عسکر ضربتی کمپاین دشمن را بهلاکت رساندند.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در بازار  مربوطات مرکز ولایت خوست یک عسکر ضربتی کمپاین دشمن را بهلاکت رساندند.