خبرمهم: میدان هوایی بگرام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۸ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است اما رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۸ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است اما رقم ان به دست نه امده است.