حملات دشمن در دروازه شرقی شهر قندز عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای مراکز دشمن که درقسمت دروازه شرقی شهر قندزبه نبرد آغاز نموده بودند، هنوز به شدت ادامه دارد  وعساکردشمن چندین بار تلاش کردند تا به سوی مواضع مجاهدین پیش قدمی نمایند اما توسط  مجاهدین دلیر امارت اسلامی سرکوب گردیده عقب رانده شدند. خبرمیگوید که […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای مراکز دشمن که درقسمت دروازه شرقی شهر قندزبه نبرد آغاز نموده بودند، هنوز به شدت ادامه دارد  وعساکردشمن چندین بار تلاش کردند تا به سوی مواضع مجاهدین پیش قدمی نمایند اما توسط  مجاهدین دلیر امارت اسلامی سرکوب گردیده عقب رانده شدند.

خبرمیگوید که درنتیجه این حملات به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.