جوزجان: ۶ عسکردشمن در آقچه کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین در منطقه چهارسرکه مربوطات ولسوالی اقچه ولایت جوزجان عساکردشمن را هدف قرار داد. که دراثران ۲ عسکرکشته و۲ عسکر و۲ تن اربکی زخمی شدند.

بر اساس خبر، ماین در منطقه چهارسرکه مربوطات ولسوالی اقچه ولایت جوزجان عساکردشمن را هدف قرار داد.

که دراثران ۲ عسکرکشته و۲ عسکر و۲ تن اربکی زخمی شدند.