جوزجان: 41 تن از افراد امنیتی دشمن در مردیان با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 41 کارمند اداره مزدور در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. ۱: محمدسرور ولد حمیدالله […]

بر اساس خبر, 41 کارمند اداره مزدور در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
۱: محمدسرور ولد حمیدالله ، وظیفه پولیس
۲: عبدالنظرولد ولی نظر، وظیفه اربکی
۳: محمدجمعه ولدالله مراد، وظیفه پولیس
۴:غارلی ولدجمع مراد، وظیفه قومندان اربکی
۵: عبداشرف ولدعبدالجلیل، وظیفه اربکی
۶: عبده ولدبابه نظر، وظیفه اربکی
۷: علیم قل ولدالله بردی، وظیفه اربکی
۸: اسدالله ولدمحمدیوسف ، وظیفه اربکی
۹: الله مرادولد ګل، وظیفه اربکی
۱۰: محمد اکبرولد سرور، وظیفه اربکی
۱۱: محمدزمان ولدمحمدنظیر، وظیفه اربکی
۱۲: محمدعارف ولدعبدالرحیم، وظیفه عسکر
۱۳: روزمحمدولدمحمدګل، وظیفه اربکی
۱۴: عبدالقادرولدعبدالرحیم، وظیفه اربکی
۱۵: عبدالرحمن ولدعابدنظر، وظیفه اربکی
۱۶: زین الدین ولدآق محمد، وظیفه اربکی
۱۷: عبدالقهارولدعبدالقدیر، وظیفه اربکی
۱۸: محمد صفرولدشیرمحمد، وظیفه پولیس
۱۹: محمدجان ولدایگم بردی، وظیفه اربکی
۲۰: محمدافضل ولد حق نظر، وظیفه اربکی
۲۱: قربان ولدپیرقل، وظیفه اربکی
۲۲: محمداسحاق ولدمحمد صادق، وظیفه اربکی
۲۳: چاری ولدمحمداشرف، وظیفه اربکی
۲۴: جلال الدین ولدآنه پهلوان، د جاسوسي شبکې غړی
۲۵: نجم الدین ولداورض، وظیفه اربکی
۲۶: جماگلدی ولدجمع مراد، وظیفه پولیس
۲۷: مرادولدحل نظر، وظیفه اربکی
۲۸: خدایبردی ولدعاشور، وظیفه اربکی
۲۹: دولت ولد قربان
۳۰: محمد اسحاق ولدعبدالستار، وظیفه اربکی
۳۱: شکرالله ولد حق بردی، وظیفه پولیس
۳۲: سیف الدین ولد آغه محمد، وظیفه پولیس
۳۳: حاجی قل ولدرحمان بردی، وظیفه عسکر
۳۴: اخمدولدعاشور وظیفه اربکی
۳۵: یونس ولدیوسف، وظیفه اربکی
۳۶: پنجی ولد چاری، وظیفه اربکی
۳۷: جماګلدی ولد اوده ګلوی، وظیفه اربکی
۳۸: کمال الدین ولد سیف الله، وظیفه اربکی
۳۹: عبدالخالق ولدبګ مراد، وظیفه اربکی
۴۰: ګل محمد ولد روزمحمد، وظیفه عسکر
۴۱: عبدالله ولدنوبت، وظیفه پولیس
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
29/6/2021