جوزجان: ۲۰ کارمند اداره مزدور در قرقین با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۰ کارمند اداره مزدور در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی ۳ هفته متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی […]

بر اساس خبر, ۲۰ کارمند اداره مزدور در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی ۳ هفته متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: عبادالله ولدعوض گلدی پولیس
۲: جمعه ولد م مراد
۳: سیدنظرولدمحمدمراد، اربکی
۴: عبدالغفار ولد محمدصالح، اربکی
۵: جمعه نظرولد بردی قل، اربکی
۶: نجیب الله ولدحبیب الله، اربکی
۷: عبدالجبارولدعبدالقادر، اردو
۸: عبدالرحیم ولدالله مراد.اردو
۹: محمدطاغن ولد قورت، عسکر
۱۰: عبادالله ولدجوره، اربکی
۱۱: محمدعثمان ولد رحمن قل، اربکی
۱۲: عبدالحق ولدعیدقل، اردو
۱۳: رحمن بردی ولد پیغمبرقل
۱۴: عبدالقیوم ولدقربان تردی، اردو
۱۵: محمدحسن ولدانه محمد، پولیس
۱۶: محمدامین ولدخداینظر.گارد
۱۷: دولت ګلدی ولدموخی، اربکی
۱۸: رحیم نظرولدانه نیاز، اربکی
۱۹: محمدنظرولد عبدالقادر، جنبشی
۲۰: امان الله ولد عبدالرحمن، اربکی
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.