جوزجان: ۲ عسکر دشمن در زآقچه با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  درمنطقه ولسوالی اقچه ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره بنام محمد ظاهر فرزند خیر الدین بشانده گان قریه قره بوین وینگی اریغ بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت ارشاد از آنان استقبال کردند.

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور  درمنطقه ولسوالی اقچه ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره بنام محمد ظاهر فرزند خیر الدین بشانده گان قریه قره بوین وینگی اریغ بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت ارشاد از آنان استقبال کردند.