جوزجان: ۲ عسکردشمن در شبرغان کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ملیشه های اربکی درمنطقه پنج جفت  وچهارجغت مربوطات شبرغان مرکز ان ولایت حمله کردند. که دراثران ۲ تن اربکی جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ملیشه های اربکی درمنطقه پنج جفت  وچهارجغت مربوطات شبرغان مرکز ان ولایت حمله کردند.

که دراثران ۲ تن اربکی جابجا کشته شدند.