جوزجان: ۱۰کارمند اداره مزدور در قرقین با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۱۰ کارمند اداره مزدور در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار ذیل […]

بر اساس خبر, ۱۰ کارمند اداره مزدور در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: اسماعیل ولدجمعه قلی، پولیس
۲: محمداعظم ولدمحمدقلی، عسکر
۳: نذرالله ولد ایل نظر، پولیس
۴: عبدالحی ولدمحمدقربان، عسکر
۵: عبدالجبارولدآق محمد، د جاسوسی شبکې کارمند
۶: عبدالنعیم ولدعبدالکریم
۷: محمدالله ولدخدای نظر، پولیس
۸: محمدالله ولد الله بیردی، عسکر
۹: اسماعیل ولدمحمدجمعه، عسکر
۱۰: عبدالغفارولدعبدالرحیم، پولیس
خبر میگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
۳۱/۷/۲۰۲۱