جوزجان: یک عسکر در شبرغان با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر بنام دولت مراد فرزند خدایقل باشنده قریه گنیش چیغچی  در مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. عسکر متذکر بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال کردند.

بر اساس خبر، یک عسکر بنام دولت مراد فرزند خدایقل باشنده قریه گنیش چیغچی  در مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

عسکر متذکر بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال کردند.