جوزجان: یک عسکر در شبرغان با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک عسکر در شبرغان مرکزولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. عسکرمتذکره بنام محمد طاهر باشنده قریه چرمگرخانه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر، یک عسکر در شبرغان مرکزولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

عسکرمتذکره بنام محمد طاهر باشنده قریه چرمگرخانه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.